Đề tài - Dự án
Nghiên cứu xây dựng, thử nghiệm mô hình cộng đồng làng xã cacbon thấp, chống chịu cao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực nông thôn đồng bằng Bắc Bộ. - BĐKH.02/16-20
: BĐKH.02/16-20
Hướng nghiên cứu : Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, tính dễ tổn thương do biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.
Cơ quan chủ trì : Trung tâm Động lực học Thủy khí môi trường, Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
Cá nhân chủ trì : GS.TS Nguyễn Văn Nội
Thời gian bắt đầu : 2016
Thời gian hoàn thành : 2019
Đề tài - dự án khác.......................................................................................................................[Quay lại]
Trang  1   2   3   4