Đề tài - Dự án
Nghiên cứu các biện pháp quản lý cây trồng tổng hợp nhằm hạn chế ảnh hưởng của hạn hán do biến đổi khí hậu ở vùng ven biển miền Trung. - BĐKH.03/16-20
: BĐKH.03/16-20
Hướng nghiên cứu : Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, tính dễ tổn thương do biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.
Cơ quan chủ trì : Trung tâm Nghiên cứu quan trắc và Mô hình hóa môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội
Cá nhân chủ trì : ThS. Nguyễn Quốc Việt
Thời gian bắt đầu : 2016
Thời gian hoàn thành : 2019
Đề tài - dự án khác.......................................................................................................................[Quay lại]
Trang  1   2   3   4