Đề tài - Dự án
Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế, xã hội bền vững, thích nghi với các hiện tượng thiên tai cực đoan trong bối cảnh biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ. Thử nghiệm cho tỉnh Ninh Thuận. - BĐKH.04/16-20
: BĐKH.04/16-20
Hướng nghiên cứu : Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, tính dễ tổn thương do biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.
Cơ quan chủ trì : Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cá nhân chủ trì : PGS. TS.Hoàng Anh Huy
Thời gian bắt đầu : 2016
Thời gian hoàn thành : 2019
Đề tài - dự án khác.......................................................................................................................[Quay lại]
Trang  1   2   3   4