Đề tài - Dự án
Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển kinh tế ứng phó với xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long; Thí điểm tại một huyện điển hình - BĐKH.05/16-20.
: BĐKH.05/16-20.
Hướng nghiên cứu : Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, tính dễ tổn thương do biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.
Cơ quan chủ trì : Đại học Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cá nhân chủ trì : PGS.TS Vũ Thị Mai
Thời gian bắt đầu : 2016
Thời gian hoàn thành : 2019
Đề tài - dự án khác.......................................................................................................................[Quay lại]
Trang  1   2   3   4