Đề tài - Dự án
Nghiên cứu thử nghiệm chế tạo thiết bị tách ẩm từ không khí quy mô nhỏ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân ứng phó với hạn hán do tác động của biến đổi khí hậu. - BĐKH.06/16-20.
: BĐKH.06/16-20.
Hướng nghiên cứu : Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, tính dễ tổn thương do biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.
Cơ quan chủ trì : Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cá nhân chủ trì : TS. Lê Văn Lữ
Thời gian bắt đầu : 2016
Thời gian hoàn thành : 2019
Đề tài - dự án khác.......................................................................................................................[Quay lại]
Trang  1   2   3   4