Văn bản pháp luật
Hệ thống biểu mẫu hướng dẫn triển khai trong quá trình thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia

 Hệ thống biểu mẫu hướng dẫn triển khai trong quá trình thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia:

1.Bảng kê HDTKCM

2.BẢNG THKP ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

3.Báo cáo quyết toán năm

4.Báo cáo tình hình mua sắm TSCĐ

5.Hồ sơ theo dõi tình hình thực hiện đề tài

6.Mẫu Bảng kê xác nhận kinh phí

7.Mẫu báo cáo công việc

8.Mẫu báo cáo khoa học

9.Mẫu báo cáo tài sản

10.Mau bao cao tong ket

11.Mẫu bìa thuyết minh

12.Mẫu HĐKHCM

13.Mẫu hợp đồng thực hiện đề tài KHCN

14.Mẫu tờ trình PDKH đấu thầu

15.Màu đắng kỳ thuyết minh

16.MẪU TTr phê duyệt KH đấu thầu

17.Thông tư 04_2015_TT_BKHCN phụ lục

Các văn bản khác.......................................................................................................................[Quay lại]